Informacja o zasadach przyjęcia interesantów w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa

Przyjęcia interesantów w celu osobistego złożenia korespondencji, skarg i wniosków odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz.: 10:00 -14:00.

W celu zapewnienia niezbędnej i szybkiej obsługi, najlepiej uprzedzić o planowanej osobistej wizycie w Biurze Rady telefonicznie (numery na stronie: https://krs.pl/pl/kontakt.html), mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza skarg i wniosków: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/skargi-i-wnioski.html.

Jeżeli złożenie korespondencji, skargi lub wniosku nie wymaga osobistego stawienia się w Biurze Rady, korespondencję można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez formularz skarg i wniosków: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/skargi-i-wnioski.html
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- pocztą tradycyjną.

Interesanci przebywający na terenie Biura Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązani są do:
- poddania się kontroli pomiaru temperatury ciała,
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przeprowadzenia dezynfekcji rąk przed wejściem do siedziby oraz regularnej dezynfekcji rąk podczas przebywania na jej terenie,
- zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innej osoby,

Prosimy, by nie przyprowadzać osób towarzyszących. Przyjęcie interesantów odbywa się wyłącznie w jednym wyznaczonym do tego stanowisku zabezpieczonym przegrodą z tworzywa sztucznego oddzielającą pracownika Biura od interesanta.

Nośniki danych w jakiejkolwiek postaci (np. papier, płyta CD lub DVD, pendrive) składane osobiście lub przesyłane pocztą tradycyjną przez interesantów podlegają odpowiednio dezynfekcji lub co najmniej 12-godzinnej kwarantannie.

O ile to możliwe interesanci powinni korzystać z własnych niezbędnych przyborów, np., długopisów, maseczek, rękawic.
Podczas przebywania na terenie Biura Rady należy stosować się do umieszczonych w widocznych miejscach zaleceń administratora budynku w zakresie korzystania ze wspólnych ciągów komunikacyjnych (wejść, korytarzy, wind).
Po każdym przyjęciu interesanta stanowisko do obsługi powinno być zdezynfekowane, a pomieszczenie przewietrzone.

Pracownicy Biura Krajowej Rady Sądownictwa mogą odmówić przyjęcia interesantów, którzy:
- nie poddadzą się kontroli pomiaru temperatury,
- u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała przekraczającą 37,5 st. C,
- mają widoczne objawy występujące w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 (kaszel, duszności itp.),
- nie stosują się do zaleceń zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania odstępu.

W przypadku wystąpienia u interesanta niepokojących objawów zakażenia powinien on niezwłocznie opuścić siedzibę Biura Krajowej Rady Sądownictwa i skonsultować się z lekarzem.

SKARGI

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje skargi na działalność:
- prezesów sądów apelacyjnych,
- prezesów wojskowych sądów okręgowych,
- I Prezesa Sądu Najwyższego
- Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje również skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne i wojskowe sądy okręgowe.

Krajowa Rada Sądownictwa nie rozpatruje innych skarg.  Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

WNIOSKI

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje wnioski dotyczące swoich zadań i kompetencji. Przedmiotem wniosku może być m.in. żądanie przeprowadzenia wizytacji lub lustracji w sądzie, podjęcie czynności dyscyplinarnych lub działań dotyczących naruszenia zasad etyki przez sędziego lub asesora sądowego.

INFORMACJE OGÓLNE

Skargi i wnioski dotyczące działalności:

  • sądów rejonowych są przekazywane do rozpatrzenia właściwemu prezesowi sądu rejonowego,
  • sądu okręgowego lub sądu okręgowego i sądu rejonowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu okręgowego,
  • prezesa sądu rejonowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu okręgowego,
  • prezesa sądu okręgowego są przekazywane do rozpatrzenia prezesowi sądu apelacyjnego,
  • zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach apelacyjnych lub okręgowych są przekazywane do rozpatrzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych.

Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jest przekazywana właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

Skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe nie są rozpatrywane.

Skarga i wniosek musi zawierać: datę, imię i nazwisko (nazwę) skarżącego, adres, oraz zwięzłą treść.

Skargi i wnioski kierowane do Krajowej Rady Sądownictwa można wnosić:
- listownie lub osobiście,
- ustnie do protokołu,
- przez epuap,
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej KRS (tutaj).

 

Formularz skarg i wniosków